Terveys / Health

Yhteenveto salukien keskeisimmistä ongelmista terveydessä (JTO)

 

Rodussa yleisimmin esiintyvät terveysongelmat ovat kasvaimet, sydänsairaudet ja immuunijärjestelmän ongelmat. Näissä kaikissa on vähintään perinnöllinen alttius, ja niitä tulee vastustaa jalostuksen keinoin.

Jalostuskoirien sydämen tila tulee tutkia ultraäänitutkimuksella. Pelkkä kuuntelu ei riitä, sillä esimerkiksi dilatoiva kardiomyopatia kehittää sivuäänen vasta taudin myöhäisessä vaiheessa, jos silloinkaan. Salukikerho julkaisee ultraäänitutkimustuloslistaa omilla kotisivuillaan. Tulosten lähettäminen listalle on vapaaehtoista, mutta saluki-ihmiset ovat olleet kiitettävän avoimia ja aktiivisia tulosten toimittamisessa.

Salukeista on koirien geenitutkimusryhmän biopankissa yli 800 näytettä. Salukikerhon tukemana ja kannustamana suomalaiset salukikasvattajat sekä -harrastajat ovat osallistuneet aktiivisesti Hannes Lohen koirien geenitutkimusryhmän tekemään DLA-haplotyyppikartoitukseen. Tavoitteena on ollut selvittää autoimmuunitautien yhteyttä kyseiseen geenialueeseen. Näytteitä sairastuneista salukeista/sairaustyyppi ei kuitenkaan ole saatu riittävästi näytteitä, jotta lopullisia johtopäätöksiä yhteydestä DLA-alueen ja sairastumisten välille olisi voitu vetää. Yhteys on pystytty kuitenkin todistamaan monilla muilla roduilla. Tällä hetkellä myös sydänsairaudet ovat geenitutkimuksen kohteena.

Vakavasti sairaat koirat on automaattisesti jätettävä jalostuksen ulkopuolelle. Sen sijaan jättämällä kaikkien sairastuneiden sisarukset pois jalostuksesta menetettäisiin populaatiokooltaan pienessä rodussa liikaa jalostusmateriaalia, ja edessä saattaisi olla uusia ongelmia. Rotujärjestön jalostussuosituksissa kehotetaan välttämään sellaisten koirien yhdistämistä, joiden takana on samoja ongelmia.

Pienessä rodussa on haastavaa ylläpitää riittävää tehollista populaatiokokoa. Suku- ja linjasiitoksen suosio on kuitenkin vähentynyt ja jalostusmateriaalin käyttö laajentunut. Tuttujen sukujen käyttö koetaan turvalliseksi, sillä niiden terveystilanne on usein hyvin tiedossa. Vieraiden sukujen käyttö lisää parhaassa tapauksessa geneettistä monimuotoisuutta, mutta niiden terveyshistorian tuntemus saattaa olla puutteellista, jolloin populaatioon saattaa tulla uusia ongelmia.

Jalostuksessa on tähdättävä terveisiin, hyväluonteisiin, vietikkäisiin ja rotumääritelmän mukaisiin koiriin. Tähän päämäärään ei päästä keskittymällä vain monimuotoisuuteen, terveystutkimustuloksiin, käyttötuloksiin tai ulkonäköön, vaan jalostusvalinnoissa on pohdittava näitä kaikkia.

Kaikkien Suomen Salukikerholle julkaistavaksi annettujen salukien sydämien ultraäänitutkimustulokset 

Omien koirieni ja niiden jälkeläisten terveystutkimustulokset

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Summary of the present health problems in Saluki breed

 

The most prevalent health problems in the breed are tumors, heart diseases and immune mediated problems. All of these have a genetic predisposion, which should be taken into account in breeding.

All dogs used for breeding should have had they heart ultrasound. Only listening the heart sounds is not sufficient. For example dilated cardiomyopathy (DCM) may lead to heart murmur at late stage, but heart murmur may not develop at all in DCM. All heart ultrasound results are published at Saluki club´s homepage. It is voluntary to send the results to the breed club, but Saluki owners have been very active and open about the results.

The Canine Genetics Research group at the University of Helsinki had collected over 800 Saluki samples. The Saluki club has supported a DLA-haplotype research and breeders and owners have been very active in participating in the research. The aim of this study has been to find out how DLA-haplotypes and autoimmune diseases may be related. However not enough samples were collected from affected dogs to get reliable results, if certain DLA haplotypes are related to the studied diseases. However, in other breeds DLA haplotypes have been connected with several autoimmune diseases. At the moment heart diseases are among the active projects in the research group.

Affected dogs should be automatically removed from breeding. However, leaving also all siblings of an affected dog may lead to decrease of the breed´s genetic diversity.  As the population size is quite small, leaving too many dogs outside of the breeding program may lead to new health problems. The breed club recommends that dogs with the same, known diseases in the pedigree should not be mated.

It is challenging to maintain sustainable effective population size in a small breed. Line breeding and use of related individuals has decreased and more dogs are used for breeding. The use of known lines is thought to be safe because the health status of the dogs in the pedigree is usually known. On the other hand, use of new dogs may increase the genetic diversity. However, the health status may be unknown and new health problems may arise.

The breeding should aim for healthy dogs with good temperament and drive and to dogs as defined in the official breeding scheme. Genetic diversity, health results, show and racing results and breed characteristics should all be taken into account when choosing dogs for breeding.


All heart ultrasound results that have been given to the Saluki breed club

Health results concerning my own dogs and their offspring